VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se se ostvari pravo na kombinovani djeöiji dodatak.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , Član 136. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Kombinovani dječiji dodatak se ostvaruje za dijete-djecu – ime i prezime
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu za oba roditelja MUP Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini plate u prethodnoj godini za oba roditelja Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskih prava Uprava prihoda Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o nezaposlenosti roditelja ili ček od penzije Služba za zapošljavanje ili PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o starateljstvu Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o stepenu invalidnosti za djecu i roditelje Institut za medicinsko vještačenje Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Nalaz i mišljene ustanove o bolesti djece i roditelja Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o nestalom roditelju ili izvod iz matične knjige umrlih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Obrazovna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o posjedovanju-neposjedovanju motornog vozila za sve članove domaćintva MUP Original ili Ovjerena kopija
Izjava o posjedovanju-neposjedovanju motornog vozila Ovjerava se u Općini Original
Rješenje o statusu raseljenog lica sa privremenom LK ili dokaz iz mjesta prebivališta da ne ostvaruje dječiji dodatak Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu u raseljena lica Općine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva