VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se se ostvari pravo na uveäani djeöiji dodatak.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom, Član 136. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Uvećani dječiji dodatak se traži za – navesi ime i prezime djeteta – djece
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu za roditelje ili lične karte roditelja MUP Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prihodima ostvarenih na osnovu imovinskih prava Uprava prihoda Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o starateljstvu (za djecu bez roditelja) Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o stepenu invalidnosti za roditelje (najmanje 90%) Institut za medicinsko vještačenje Original ili Ovjerena kopija
Nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove o bolesti djeteta (šećerna bolest, karcinom, leukemija, TBC, celijaklija) Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih za roditelja Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Obrazosvna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o posjedovanju-neposjedovanju motornog vozila MUP Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva