VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se se ostvari pravo redovan djeöiji dodatak.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , Članovi 131-136. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Ime djeteta-djece za koju se traži ostvarenje prava na redovan dječiji dodatak
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu za roditelje MUP Original ili Ovjerena kopija
Lične karte roditelja MUP Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Obrazac (Godišnji izvještaj o platama) GIP-1022 o visini plate u prethodnoj godini za sve koji su bili zaposleni Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje p prihodima ostvarenih po osnovu imovinskog prava Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti ili ček od posljednje penzije Služba za zapošljavanje ili PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Obrazovna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Izjava djece da nisu stupili u bračnu zajednicu (do 18.g izjavu daje roditelj, preko 18.g. Dijete lično) Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o posjedovanju-neposjedovanju motornog vozila MUP Original ili Ovjerena kopija
Izjava da niko od članova domaćinstva ne upravlja motornim vozilom na punomoć Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva