VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka ostvari pravo na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , Članovi 162-164. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Priznavanje prava na subvenciju troškova traži se za dijete – ime i prezime djeteta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kućna lista Ovjerava se u Općini
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete Matični ured Općine
Izvještaj o ukupno isplaćenim platama i drugim novčanim ličnim primanjima za oba roditelja Poslodavac
Uvjerenje o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskog prava Uprava prihoda
Lične karte roditelja MUP
Prijava mjesta prebivališta za roditelje MUP
Rješenje o stepenu invalidnosti za djece i roditelje Institut za medicinsko vještačenje
Potvrda o nestalom roditelju ili izvod iz matične knjige urmlih Komsija za traženje nestalih osoba ili Matični ured Općine
Uvjerenje da li podnosioc ili članovi domaćinstva imaju motorno vozilo MUP
Ugovor sa JU “Djeca Sarajeva” Podnosioc i JU “Djeca Sarajeva”
Potvrda da dijete ide u obdanište za tekuću školsku godinu JU “Djeca Sarajeva”
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva