VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka ostvari pravo na novčanu naknadu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , Član 149. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju Policijska uprava Original ili Ovjerena kopija
Potvrda od ljekara da se nalazi na trudničkom odsustvu Medicinska ustanova Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o radu ili Rješenje o zasnivanju radnog odnosa Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Pregled istorije osiguranja za osiguranika Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Prijava na zdravstveno osiguranje po osnovu radnog odnosa Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Izjava poslodavca da na isti neće zaposlenici isplačivati plaću na iznos koja će imenovana primati u skladu sa rješenjem donesenim od strane službe Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva