VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se se ostvari pravo na porodičnu invalidninu po osnovu poginulog ili nestalog člana porodice civilne žrtve rata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , Članovi 120-130. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Zahtjev se odnosi na zaokružiti – priznavanje prava na porodičnu invalidninu ili status člana porodice civilne žrtve rata
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu MUP Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o statusu raseljenog lica ili dokaz nadležne službe iz mjesta prebivališta da ne ostvaruje pravo na porodičnu invalidninu Služba za boračko invalidsku zaštitu, socijanu zaštitu i raseljena lica općine Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da li je lice evidentirano kao nezaposleno lice ili ček od penzije ili prosjek plate za prethodnu godinu Služba za zapošljavanje ili PIO MIO ili poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o smrti poginulog ili nestalog kao civilne žrtve rata Medicinska ustanova Original ili Ovjerena kopija
Potvrda iz Uprave prihoda Uprava prihoda Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Studentska služba obrazovne ustanove Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prosjećnim primanjima za prethodnu godinu Služba za boračko invalidsku zaštitu, socijanu zaštitu i raseljena lica općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje iz katastra Katastar Općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prosjeku primanja iz prethodne godine Cenatr za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc ne obavlja privrednu djelatnost Služba za privredu, finansije i investicije Općine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva