VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se se ostvari pravo na osnovu ranjavanja ili boravka u logoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , 120-130. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Traži se priznavanje prava na – zaokružiti ličnu invalidninu ili mjesečno lično primanje kao civilnoj žrtvi rata
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu MUP Original ili Ovjerena kopija
Lična karta MUP Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o statusu raseljenog lica ili dokaz iz nadležne službe mjesta prebivališta da ne ostvaruje pravo na linu invalidninu (samo ako ima privremenu lilnu kartu) Služba za boračko invalidsku zaštitu, raseljena lica i socijalnu zaštitu Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da je podnosioc boravio u logoru Udruženje “Logoraša” Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o boravku u logoru Udruženje “Žena žrtva rata” Original ili Ovjerena kopija
Ljekarski nalazi odmah po ranjavanju i novijeg datuma vezano za ranjavanje Medicinska ustanova Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva