VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se stranci prizna pravo na dječiji dodatak.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodice sa djecom , Članovi 132-144. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Djeca za koju se traži zdravstvena zaštita
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje od Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo – Poslovnica Ilijaš Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo – Poslovnica Ilijaš Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije poreski obveznik Porezna uprava Ilijaš Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o priznavanju prava na dječiji dodatak Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Original ili Ovjerena kopija
Obrazac zdravstvene knjižice Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo – Poslovnica Ilijaš Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc ne obavlja samostalnu djelatnost Služba za privredu Općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije zdravstveno osiguran kao i članovi domaćinstva Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije zdravstveno osiguran Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije uživalac penzije ili u radnom odnosu PIO-MIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti sa napomenom da podnosioc nije osiguran zdravstveno Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije korisnik prava po osnovu civilnih žrtava rata Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve do promjene stanje – sticanje zaposlenja ili sticanje osnova za regulisanja prava po drugom osnovu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva