VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se se ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, Član 147. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju Policijska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo – Poslovnica Ilijaš Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo – Poslovnica Ilijaš Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da li je lice evidentirano kao nezaposleno lice Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje zbog čega nije ostvarivano pravo na zdravstvenu zaštitu Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije registrovan kao vlasnik nekretnine Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Poresko uvjerenje Porezna uprava Ilijaš Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije evidentiran kao lice sa invaliditetom Služba socijalne zaštite Općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju nekretnina Služba za katastar Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana, rok za pregled dokumentacije 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva