VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se stranci prizna pravo na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciju BIH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, Član 11. stav 6. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 15/05); Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicima-povratnicima , Član 15. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/05)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Priznavanje se traži za sljedeće članove domaćinstva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili Ovjerena kopija
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje od Zavoda za zdravstvenu zaštitu Zavod za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Obrazac zdravstvene knjižice Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili Ovjerena kopija
Obrazac ZO 1 Zavod za zdravstveno osiguranje Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o priznavanju statusa raseljenog lica Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
Legitimacija raseljenog lica Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Original ili Ovjerena kopija
Potvrda sa BIRO-a sa napomenom da podnosioc nije zdravstveno osiguran Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc nije porezni obveznik Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc ne obavlja samostalnu djelatnost Služba za privredu, finansije i investicije Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
Uvjerenje da podnosioc i članovi domaćinstva nisu zdravstveno osigurani Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosioc i članovi nisu zdravstveno osigurani Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
Uvjerenje da podnosioc nije korisnik prava civilne žrtve rata Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve do promjene stanje – sticanje zaposlenja ili sticanje osnova za regulisanja prava po drugom osnovu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva