VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se stranci prizna status raseljenog lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciju BIH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, Član 4 i 11. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 15/05); Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicima-povratnicima , Član 8. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Priznavanje se traži za sljedeće članove domaćinstva
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa – ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS prijava o prebivalištu MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju (za punoljetne članove domaćinstva) MUP Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini primanja – plate ili ček od penzije Poslodavac, PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Potvrda za nezaposlene članove domaćinstva Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Ugovor ili rješenje o korištenju stana ili kuće Ugovorne strane ili nadležni organ Original ili Ovjerena kopija
Zahtjev za povrat prijeratne imovine Podnosioc Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o iskazanoj namjeri za povratak Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o uslovnosti prijeratnog stambenog objekta Općina prema prijeratnom prebivalištu Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju imovine na području Općine Ilijaš Služba za katastar Općine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve do preomjene stanje – rješenje stambeno pitanje, kupivinom, izgradnjom ili sanacijom predratne.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva