VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da se stranka oslobodi naknade za pogodnost – rente i uređenje građevinskog zemljišta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BIH, Članovi 28 i 29. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12); /, / (/); Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, Član 20. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 06/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Zaokružiti – za novu gradnju ili legalizaciju
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o utvrđenoj visini troškova za građevinsko zemljište – rentu i troškove građenja Služba za urbanizam Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Original ili Ovjerena kopija
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju MUP Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije nosilac stanarskog prava SarajevoStan Sarajevo Original
Uvjerenje da nije podnesen zahtjev za legalizaciju, za urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za sve punoljetne članove domaćinstva iz Općina – Ilijaš, Vogošća, Centar, Stari Gradm Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo Nadležna služba općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
Izjava da nije vlasnik stana ili kuće Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nema nekretninu Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju nekretnine – katastar Služba za katastar Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
Uvjerenje da podnosioc sa članovima domaćinstva nije na listi za rješavanje stambenog pitanja Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 25 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva