VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka dobije materijalno pravo za pokrivanje troškova ukopa odnosno sahrane.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BIH, Član 49. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Srodstvo
Pokrivanje troškova za umrlog – ime i prezime
Status umrlog – šehidska porodica, RVI ili demobilisani borac
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili Ovjerena kopija
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o statusu Federalno ministarstvo za pitanja boraca-branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Original ili Ovjerena kopija
Računi pokopnog društva Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Smrtni list ili potvrda o smrti Klinički centar Original ili Ovjerena kopija
Račun podnosioca Banka Original
Dokaz o zajedničkom domaćinstvu za užeg člana domaćinstva Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o postojanju bračne zajednice (za supruge umrlih RVI) Izvod iz matične knjige vjenčanih Original ili Ovjerena kopija
Vjenčani list za supruge demobilisanih boraca Izvod iz matične knjige vjenčanih Original ili Ovjerena kopija
Izjava o mjestu ukopa umrlog lica (samo ako nema smrtnog lista) Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva