VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka dobije besplatnu vožnju u javnom gradskom prevozu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BIH, Članovi 46, 47 i 48. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Zaokružiti status – ratni vojni invalid ili šehidska porodica
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje lične ili porodične penzije Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko je nadležna služba općine Ilijaš
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje PIO MIO PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Porezne uprave Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da je aktivni osiguranik PIO MIO FBIH PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje BIRO-a Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Izjava da će podnosioc prijaviti svaku promjenu koja utiče na ostvarivanje prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom prevozu Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za studente Studentska služba fakulteta Original ili Ovjerena kopija
Slika Fotografski studio-radnja Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za vrijeme trajanja redovnog školovanja ili RVI do zasnivanja radnog odnosa ili sticanja uslova za penziju
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva