VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka dobije materijalno pravo zagarantovano zakonom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BIH, Članovi 6, 7 i 8. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Zaokružiti status – RVI, šehidska porodica ili demobilisani borac A R BIH
Broj lične karte
Organ izdavanja lične karte
Kontakt adresa – ukoliko nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili Ovjerena kopija
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje PIO MIO PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Porezne uprave Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje BIRO-a Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o statusu Federalno ministarstvo za pitanja boraca-branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da li se podnosioc nalazi na listi zdravstvenog osiguranja Zavod zdravsvenog osiguranja Original ili Ovjerena kopija
Izjava stranke da ne prima penziju iz inostranstva putem neke banke Izjava se ovjerava u Općini Original ili Ovjerena kopija
Prijava za zdravstveno osiguranje Zavod zdravsvenog osiguranja Original ili Ovjerena kopija
Zdravstvena knjižica Zavod zdravsvenog osiguranja Original
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva