VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka bude zbrinuta u bilo kojem novčanom iznosu u skladu sa zakonskim propisima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Članovi 26 i 27. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 61/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Mjesto
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili Ovjerena kopija
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Potvrda nadležne službe za zapošljavanje Služba za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Potvrda nadležne porezne uprave Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Potvrda Zavoda PIO MIO PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Potvrda nadležnog organa socijalne zaštite Općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Potvrda nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu Općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Potvrda nadležnog organa za katastar prema mjestu sadašnjeg i prijeratnog prebivališta Služba za katastar Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Potvrda nadležnog zemljišno-knjižnog ureda prema mjestu sadašnjeg i prijeratnog prebivališta Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda prema mjestu prebivališta Original ili Ovjerena kopija
Izjava podnosioca da on i njegov bračni-vanbračni partner nisu korisnici penzije ili druge naknade od države Ovjerava se u Općini Original
Izjava stranke i dva svjedoka da podnosioc nije u radnom odnosu, da nema redovnih primanja i da stalno živi na teritoriji BIH Ovjerava se u Općini Original
Potvrda banke sa brojem računa Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva