VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka bude nagrađena za izuzetnu hrabrost pokazanu u ratu, u skladu sa zakonskim propisima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Član 2 i 8. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 70/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Ratno priznanje za poginulog sina-muža
Ime i prezime sina ili muža
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili Ovjerena kopija
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o visini plate i drugih primanja iz radnog odnosa Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o primanjima iz Federalnog Zavoda PIO MIO PIO MIO Original ili Ovjerena kopija
Mjesečni novčani prihodi koji podliježu obavezi plaćanja poreza Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Primanja ostvarena na osnovu boračko-invalidske zaštite i socijalne zaštite Nadležna služba Općine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Svake godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva