VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita, socijalna zaštita i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nijaz Spahić, Pomoćnik Načelnika
Telefon: 033-580 640
E-mail: biz@ilijas.ba, nijaz.spahic@ilijas.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da stranka ostvari pravo na novčani iznos koji se utvrđuje od strane Federalnog Ministarstva za pitanja boraca.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o osnovnim pravima boraca i porodica šehida, Članovi 38, 41 i 63. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/04 i 70/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Ime i prezime poginulog-nestalog supruga
Razlog zašto do sada podnosioc nije ostavario pravo na porodičnu penziju
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili Ovjerena kopija
Prijava mjesta prebivališta MUP Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o radnom odnosu (ukoliko je podnosioc zaposlen) Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Uvjerenje o školovanju ukoliko se djeca školuju Obrazovna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Izjava stranke i dva svjedoka da li ima drugu bračnu zajednicu ili vanbračnu zajednicu poslije smrti supruga Ovjerava se u Općini ili kod Notara Original ili Ovjerena kopija
Izjava o nekažnjavanju Ovjerava se u Općini Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Original ili Ovjerena kopija
Vjenčani list Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
Smrtni list poginulog-nestalog supruga Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ukoliko su osobe u evidenciji Centralnog registra Federacije BIH
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, rok za pregled dokumentacije – 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Svake godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva